Česká
Lékařská
Komora

Okresní
sdružení
lékařů

v Liberci

Česká lékařská komora
Okresní sdružení lékařů v Liberci

 • Česká lékařská komora je samosprávná stavovská organizace sdružující všechny lékaře na území České republiky. Členství v komoře je pro všechny lékaře povinné. Jejím posláním je především dbát, aby členové komory vykonávali své povolání odborně a v souladu s etikou. Dále zaručuje odbornost svých členů, hájí jejich práva a zájmy a chrání jejich profesní čest. Je oprávněna nad nimi vykonávat v souladu se zákonem disciplinární pravomoc.

Zdravotnictví volá o pomoc

 • Česká lékařská komora vyzývá Vládu ČR, aby připravila plán na záchranu českého zdravotnictví, který by obsahoval opatření realizovatelná ještě do konce jejího funkčního období. Na přípravě a prosazování tohoto plánu je komora připravena se spolupodílet. Česká lékařská komora navrhuje a požaduje následující opatření.

  1. Zvýšení výdajů na zdravotnictví

  Pravidelná valorizace platby za státní pojištěnce, která by postupně měla dosáhnout výše jedné poloviny odvodu za zaměstnance s průměrnou mzdou. Dále požadujeme spravedlnost v platbách pojištění tak, aby každý občan platil pojistné odpovídající jeho příjmům. Navíc pak zavedení tzv. zdravotní daně na tabák a na alkohol tak, aby na zdravotnictví více přispívali ti, kdo si své zdraví dobrovolně ničí. ČLK podporuje rovněž vznik připojištění, jehož zavedení však nepochybně přesahuje horizont existence současné vlády.

  2. Spravedlnost a valorizaci příjmů zdravotnických zařízení

  Právo pacienta na svobodnou, zdravotními pojišťovnami neomezovanou, volbu lékaře a poskytovatele zdravotních služeb. Spravedlnost v úhradách zdravotních služeb, tedy v první řadě přeměna Seznamu zdravotních výkonů v reálný ceník s postupnou valorizací ceny lidské práce o 10 % každý rok. Zdravotní pojišťovny musí platit za stejné výkony všem poskytovatelům zdravotních služeb stejně.

  3. Zvýšení a sjednocení platů zdravotníků

  Zvyšování platů lékařů a ostatních zdravotníků minimálně o 10 % každý rok a zároveň cestou novely zákoníku práce sjednocení způsobu odměňování zaměstnanců všech lůžkových zdravotnických zařízení, která mají smlouvy se zdravotními pojišťovnami, a jejichž zřizovatelem, majitelem či spolumajitelem jsou veřejnoprávní osoby např. stát, kraj nebo obec, a to podle státních tarifních tabulek, případně s vytvořením speciální platové tabulky pro zdravotníky.

  4. Zjednodušení specializačního vzdělávání zdravotníků

  Zjednodušení specializačního vzdělávání lékařů i zdravotních sester se zvýšením jeho intenzity a kvality. Nezbytným předpokladem je snížení počtu specializačních oborů, zkrácení délky specializační přípravy a její realizovatelnost i v regionálních nemocnicích. Vzdělání lékařů musí zůstat kompatibilní s požadavky EU, avšak nemá smysl klást na mladé lékaře nesplnitelné požadavky. Bez zásadního zvýšení finanční podpory ze strany státu reforma vzdělávání lékařů svůj cíl nesplní a mladí lékaři budou dále odcházet.

  5. Nezávislá kontrola personálního vybavení poskytovatelů zdravotních služeb

  Novela zákona o zdravotních službách, která by lékařské komoře dala právo kontrolovat personální zajištění lékařských zdravotních služeb a umožnila komoře ukládat poskytovatelům zdravotních služeb závazná opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Toto posílení kompetencí profesní lékařské samosprávy považujeme za základní podmínku zajištění kvality zdravotních služeb a tím i bezpečnosti pacientů.

  MUDr. Milan Kubek - prezident České lékařské komory

Informace o České lékařské komoře